2 Eylül 2010 Perşembe

2010-2011 SENEBAŞI EDEBİYAT ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞI

HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI EDEBİYAT DERSİ SENE BAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


Toplantı Tarihi: 31.08.2010
Toplantı Saati : 12.00
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Mehmet TURAN, İlker AHLATLI, Hayriye YORULMAZ, Mustafa TEKMEK, Tayfun KABADAYI, Oğuzhan ŞAHİN, Hüseyin Bülent OSKAY


GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve Yoklama.
2- Zümre toplantısı için yazman ve zümre başkanlıkları ile Türk edebiyatı dersi bölüm başkanının seçilmesi
3- Bir önceki ders yılı zümre toplantı kararlarının incelenmesi.
4- 2009-2010 Öğretim yılının değerlendirilmesi, başarı durumunun görüşülmesi.
5- Müfredat programlarının incelenmesi.
6- Derslerin işlenişinde kullanılacak ders araç gereçlerinin tespiti.
7- Yazılı ve sözlü sınavlar.
8- Ödev konularının ve tarihlerinin tespiti. (2300 S.T.D )
9- Yıllık plânların yapılması ile ilgili dikkat edilecek hususların görüşülmesi.(2089, 2551 S.T.D )
10- Derslerin işlenişinde Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verilmesi. (2488 , 2104 S.T.D )
11- Öğretmen , öğrenci ve veli ilişkisi .
12- Türk dilinin doğru kullanılması.
13- Diğer ders zümre öğretmenleri ile işbirliği.
14- Başarıyı arttırmak için alınması gereken tedbirler.
15- Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması ile ilgili teklif ve öneriler.
16- Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Yoklama yapıldı. Zümre öğretmenlerinin hazır olduğu anlaşıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kurul yazmanı olarak Mustafa TEKMEK görev aldı.

2- Toplantı tutanaklarını yazmak üzere Mustafa TEKMEK’in yazmanlığa seçilmesine karar verildi. Türk edebiyatı zümre başkanlığına ve bölüm başkanlığına Hayriye YORULMAZ oy birliği ile seçildi

3- Bir önceki öğretim yılında alınan kararlar, İlker AHLATLI tarafından okundu. Geçen yıl alınan kararlardan ne kadarına uyulup, ne kadarına uyulamadığı değerlendirildi.


4- Konu ile ilgili olarak Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet TURAN söz aldı: “Geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyorum. Özellikle şiir dinletilerimiz, tiyatro etkinliklerimiz ve kitap okutma çalışmalarımız, meyvelerini verdi. Lise 1.sınıflarda öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizde edebiyat zevki oluşturmaktı. Bunu da başarabildiğimiz inancındayım. Müfredatın işlenmesinde genelde sıkıntı olmadı. Dersler plânlanan sürede bitirildi.” dedi.5- Müfredat programının getirdiği değişikliklerle ilgili olarak İlker AHLATLI: “Müfredat programının öncelikle öğretmen tarafından çok iyi anlaşılması ve uygulamaya yönelik yeni projeler geliştirmesi lazım.”dedi.
Mehmet TURAN konuyla ilgili olarak “Müfredat programının lise 1 seviyesinde öğrenciye edebiyat dersini sevdirdiğini, bir romana yahut şiire nasıl bakması ve neler anlaması noktasında teknikler öğrettiğini gördük. Birinci sınıfta sıkılmadan, zorlanmadan yapılan bu edebiyat derslerinin, üst sınıflardaki öğrencilerimizde edebiyat zevki oluşturacağı kanaatindeyiz.” dedi.

6- Öğretmen hazırlığı konusunda Tayfun KABADAYI söz alarak: “Dersin verimli geçmesi ve öğrencilerin dersi anlamasında öğretmenin önceden derse hazır olması çok önemli bir faktördür. Bunu bir avantaj haline getirmek için öğretmen ders öncesi, planlarını yapmalı ve titizlikle uygulamalıdır. Derse hazırlıksız giren bir öğretmenin, öğrencilerinden bir beklentisi olamaz. Bu konuda ısrarla günlük planlar üzerinde duruyorum ve başarımızda bu planların etkisinin büyük olacağına inanıyorum.”dedi.
Öğrenci hazırlığı ile ilgili olarak yine Hayriye YORULMAZ söz aldı: “Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu, öğrencinin daha aktif olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir. Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir. Yani balık tutma öğretilirken, neden balık tuttuğu da öğretilmelidir.”dedi.
Uygulanacak metotlar:
Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar, Analiz, Tartışma, Drama, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.

7- Ölçme değerlendirme konusunda İlker AHLATLI: “Bu derslerde yapılacak değerlendirmeler sadece üç yazılı ve en az iki sözlü notuna dayandırılmamalı, öğrencinin yaptığı her türlü etkinlik mutlaka değerlendirilmeli, öğrenci bir bütün olarak ele alınmalıdır.” dedi. Zümre başkanı Hayriye YORULMAZ derslere dayalı olarak yapılacak yazılı sınavları şu şekilde belirtti:
Zümre derslerimizin yazılı sınav sayıları:
9. sınıf Türk Edebiyatı : Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
9. sınıf Dil ve Anlatım : Her dönemde 2 yazılı sınav yapılacaktır.
10. sınıf Türk Edebiyatı: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
10. sınıf Dil ve Anlatım: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
11. sınıf Türk Edebiyatı: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
11. sınıf Dil ve Anlatım: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
12. sınıf Türk Edebiyatı: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.
12. sınıf Dil ve Anlatım: Her dönemde 3 yazılı sınav yapılacaktır.

8- Ödevlerle ilgili söz alan Mustafa TEKMEK: “ Ödev yönetmeliğindeki değişiklikler de dikkate alınarak, öğrencilerimizdeki yıllık ödev ilgili anlayışın değiştirilmesi gerekmektedir. Öğrenci ödevini, proje çalışmasına dönüştürmeli; projenin alt basamakları öğrenciye çok iyi kavratılmalıdır. Hatta öğrencilerimize “Proje Dersi” adı altında bu temel bilgiler mutlaka verilmelidir.”dedi.
•Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
•Ödevler el yazısının yanı sıra bilgisayar çıktısı da olabilecek,
•Öğrencilerden mutlaka ödev çalışma planları istenecek, bu planlar dâhilinde öğrenci ve öğretmen bir araya gelerek, ortaya çıkan çalışmayı değerlendirecektir.
•Ödev değerlendirme ölçütleri aşağıdaki şekilde olacak, bu değerlendirme ölçütleri öğrenciye önceden bildirilecektir.

• Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı, 10 puan
• Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması, 10 puan
• Ödevi bizzat yapması ve çabası, 15 puan
• Ödevi hazırlama esnasında ders öğretmeni ile diyalog kurması, 15 puan
• Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği, 5 puan
• Ödevin doğruluk derecesi, 10 puan
• Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu, 10 puan
• Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması, 5 puan
• Tertip, temizlik ve estetik görünüm, 10 puan
• Ödevin zamanında teslim edilmesi, 10 puan


•Ödev konuları:
o Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,
o Türk edebiyatının dönemleri hakkındaki bilgiler,
o Halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi,
o Roman, hikaye tahlili ve özeti,
o Yaşayan şair ve yazarlarımız,
o Dünyadaki dil aileleri,
o Harf inkılabımız,
o Cumhuriyet Döneminde yapılan dil ile ilgili çalışmalar,
o Manzum hikâyeleri nesre çevirme ve senaryo haline getirme,
o İzlenen bir tiyatronun tanıtımı,
o Tanzimat’tan günümüze kadın şairlerin tanıtılması,
o Amatör dergi ve gazete çalışması,
o Bestelenmiş şiirler antolojisi,
o Power Point ile yazar-şair tanıtımı,
o Röportaj çalışması,
o Anket çalışması,
o Şarkı ve Türkülere konu olmuş hikâyeler,

9- Yıllık plânlarla ilgili olarak yıllık planların hazırlanması esnasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlar; kaç hafta ders işleneceği, dersin müfredatı değerlendirilmesi, vb. ilgili maddeler (2089, 2551 S.T.D ) Mehmet TURAN tarafından okundu.

10- Hayriye YORULMAZ: “Atatürkçülük konuları ve yıllık çalışma takvimi olmalıdır. Konulara verilecek süre ayarlamasında bu çok önemli. Atatürkçülük konuları mutlaka 2488 ve 2104 sayılı tebliğler dergisine uygun olarak konulara dağıtılmalıdır.” dedi.

11- Edebiyat derslerinin öğrencilerin duygu ve düşünce eğitimine ağırlık verdiğini, bu nedenle öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin ders etkinliklerini de çeşitlendirdiğini söyleyen Tayfun KABADAYI “Öğretmen daima öğrencisine rehberlik etmeli, dersin zevkli bir yönünün de öğrencinin kişilik gelişiminde önemli bir rol oynamasıdır. Bu nedenle öğretmen, öğrencisiyle yakın olmalı, öğrencinin paylaşımlarını arttıracağı sınıf ortamları hazırlamalıdır.”dedi.

12- Türk dilinin doğru kullanımının Milli eğitimin temel hedefleri arasında olduğunu söyleyen Hayriye YORULMAZ “Öğrencilerimizin doğru bir Türkçe ile kendilerini ifade etmeleri en önemli hedefimiz olmalı, bütün öğretmenlerimiz bu konuda duyarlı davranmalıdır.”dedi.
Konuyla ilgili olarak İlker AHLATLI:“Türk dilinin doğru kullanılması, dilimizle ilgili hassasiyet oluşturulması için Kütüphaneden azami ölçüde faydalanmayı istiyoruz. Böylelikle dilimizin doğru kullanılmasının gerekliliği hususunda öğrencilerimizde bilinç oluşturmayı hedeflemekteyiz.”dedi.

13- Mehmet TURAN: “Öğrencilerin dili düzgün kullanmalarında diğer öğretmenlerin de payı olacaktır. Bu yüzden diğer zümrelerle görüşüp, bu noktayı hatırlatmalıyız. Ayrıca önemli gün ve haftalar ile ilgili tarih zümresi ile irtibata geçmeliyiz” dedi.

14- Dersleri daha zevkli işleyebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:
- Gazete haberlerinden hikâye yazdırma
- Öğrencilere sunum hazırlatma
- Kelime oyunu oynatma
- Cd, film izlettirilerek; kaset dinlettirilerek soru sorma
- 5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
- Klasik müzik eşliğinde yazı yazdırma ve kitap okutma
- Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
- Haftalık yazı yazma ödevleri verme
- Atasözleri ve deyimleri canlandırma
- Karikatür yorumlatma
- Bir konuşma metninin dinlettirildikten sonra soru sorma
- Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma
- Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
- Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
- Sahnede dramatize çalışmaları
- Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
- Günlük hikâye, bilmece ve yazılara yer verme
- Sınıf panosunu kullandırma. Edebiyat panosunda öğrenciye köşe verme
- Münazara maçları düzenleme
- Hazırlıklı veya hazırlıksız konuşma yarışmaları

Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
2. Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
3. Öğretmenlerinde derslerini anlatırken aktif olmalarına,
4. Derslerin teknolojik araçlarla desteklenmesine,
5. Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
6. Konular anlatılırken güncellenerek ilgi çekici hale getirilmesine,
7. Kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına,
8. Önemli yazarların okula davet edilmesine karar verildi.

Görüşmeler sonucunda yıl içerisinde ders dışı faaliyet olarak aşağıda belirtilen etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:
a) Kütüphaneden azami ölçüde faydalanılacak,
b) Okul dergisi çıkarma çalışmalarının devam edecek,
c) Sınıflar arası münazaralar düzenlenecek,
d) Okul geneli şiir okuma yarışması düzenlenecek,
e) Kompozisyon yarışması düzenlenecek,
f) Tiyatro çalışmaları yapılacak,
g) Kitap okuma yarışmaları düzenlenecek,
h) Kitap tanıtımları yapılacak,
ı) Anket Çalışmaları yapılacak,
i) Röportajlar yapılacak,

15- Dersin zevkli hale getirilebilmesi için birtakım teknolojik gelişmelerin kullanılmasının önemine değinen İlker AHLATLI: “Öğrenci okuduğu bir hikâyenin bir filmini veya oyunlaştırılmış halini izlerse asla unutmayacaktır. Bilgileri kalıcı kılmanın yollarından biri de gösterimdir. Bu nedenle dersin işlenişinde elimizdeki imkânları seferber etmeli, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.” dedi.

Tayfun KABADAYI, edebi zevki arttırmak için Kültür-Edebiyat, Yayın-İletişim ve Kütüphanecilik Kulüplerinin etkin bir hale getirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Kulüp çalışmalarının ve sosyal faaliyetlerin öğrencilerin moral ve motivasyonuna olumlu katkıları olacağından, üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi.
Hayriye YORULMAZ: “Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öğrenci – öğretmen – veli işbirliğinin çok önemli olduğu muhakkaktır; fırsat buldukça velilerin ziyaret edilerek durumlarının kontrol edilmesi faydalı olur.” dedi.

16-Hayriye YORULMAZ: “ 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılının Türk Milletine ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verilmiştir. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek oturumu kapattı.

Hayriye YORULMAZ Mehmet TURAN İlker AHLATLI
TDE Öğr. TDE Öğr. TDE Öğr.


Mustafa TEKMEK Tayfun KABADAYI Oğuzhan ŞAHİN
TDE Öğr. TDE Öğr. TDE Öğr.


Hüseyin Bülent OSKAY
TDE Öğr.

Uygundur
31.08.2010
Recep YILMAZ
Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder