19 Ocak 2010 Salı

10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI_13.-14.YY ANADOLUSUNDA OĞUZ TÜRKÇESİYLE OLUŞTURULAN İLK ÜRÜNLER

1.BATTALNAME (DESTAN): 1. Dönemde öğrendiğimiz İslamiyet sonrası Türk destanlarındanbiri olan Battal Gazi destanının yazma nüshasındaki adıdır.Battal Gazi'nin kahramanlıkları teması etrafında gelişen bir olay örgüsüne sahiptir.Battal Gazi adlı kişi aslında bir Emevi Arap'ı olup Hazret-i Muhammed'in teşvikiyle İstanbul'u fethetmeye gelen mücahitlerdendir.Bizans'la mücadele eder ve Malatya civarında gayet etkili savaşlar yapar,müslümanları zulümden kurtarır.Eser,9.-10.yy'daki olayları anlatır fakat 15. yy'da yazıya aktarılmıştır.Dönemin sosyal zihniyeti kahramanlıktır,Battalname'nin teması da kahramanlıktır; O halde eser,tema bakımından dönemin sosyal gerçekliğine uyar.Eser nesirle yazılmıştır.Oğuz Türkçesinin dil özellikleri görülür.

2.DANİŞMENDNAME (DESTAN) : 1. Dönem görmüş olduğumuz İslamiyet sonrası destanlardan Danişment Gazi Destanıdır.Danişment Gazi,Tokat,Amasya ve Ankara dolaylarında Bizans'a karşı savaşmış bir kişidir.Olay13-14.YY'da yaşanmış olup 15.YY'da yazıya aktarılmıştır.Eser Tokat Kalesi Dizdarı tarafından derlenip yazıya aktarılmış ve 17 bölüm halinde tertip edilmiştir.Dönemin sosyal zihniyeti kahramanlıktır,Danişmentname'nin teması da kahramanlıktır; O halde eser tema bakımından dönemin sosyal gerçekliğine uyar.Eser,nazım-nesir karışık oluşmuştur.Oğuz Türkçesinin dil özellikleri görülür.

3.DEDEKORKUT HİKAYELERİ (DESTANDAN HİKAYEYE GEÇİŞ): Türklerin Anadolu'yu ele geçirme sürecinde 12.-13. YY'daBayburt yöresinde yaşanan olayları anlatmakta olup 15.YY'da yazıya geçirilmiştir.Oğuz Türklerinin kendi kendileriyle ve düşmanla yaptıkları savaşlar anlatılır.Biri Vatikan'da diğeri,Dresten'de olmak üzere eserin iki nüshası vardır.12 hikayeden oluşan eserde nazım nesir iç içe kullanılmış olup olaylar düz yazıyla duygu ve düşünceler ise nazımla aktarılmıştır.Oğuz Türkçesinin dil özellikleri görülür.Hikayelerde Dede Korkut adlı bir kişi eski"kam-baksı"ların rolünü üstlenmiş, yaşlı,bilge toplumu için kopuz çalan,destan söyleyen,çocuklara isim koyan,kız isteyen,dua eden bir role bürünmüştür.Fakat destanın anlatıcısı o değildir.(Belki ilk anlatan kişi Dede Korkut olabilir,sonra diğer ozanlar anlata anlata topluma mal olmuş)Eser,destanlaşma sürecindeyken yazıya aktarıldığı için destanlaşması tamamlanmamış bu yüzden destandan hikayeye geçişin güzel bir örneği olmuştur.Dönemin sosyal zihniyeti kahramanlıktır,Dede Korkut Hikayelerinin teması da kahramanlıktır; O halde eser tema bakımından dönemin sosyal gerçekliğine uyar.

4.CEMŞİD U HURŞİD (MESNEVİ): 14.YY divan edebiyatı sanatçılarından Ahmedi'nin bir mesnevisidir.Eserde Cemşid adlı Asyalı bir şehzadenin Hurşid adlı Anadolulu bir prensese aşkını ele alır. Eser rüyada aşk motifine örnek teşkil eder..Dönemin sosyal zihniyeti kahramanlıktır,Cemşid u Hurşid Mesnevisinin teması ise aşıktır; O halde eser tema bakımından dönemin sosyal gerçekliğine aykırıdır.Eserde Oğuz Türkçesinin dil özellikleri hakimdir.

Toparlarsak:
* 13.-14.yy'larda Anadolu'da Oğuz Türkçesiyle olay çevresinde gelişen metinler yazılmış olup bunlar "destan,mesnevi" biçimleri ile aktarılmıştır.
* Eserlerde hakim olan dil özellikleri Oğuz Türkçesinin dil ve ses yapısına uymaktadır.
* Dede Korkut destandan halk hikayesine geçişin örneğidir.
*Battalname ve Danişmendname destandır.
* Cemşid u Hurşid mesnevidir.
* İlk üç eserde konu kahramanlık olmakla dönemin sosyal gerçekliğine uymuştur;Cemşid u Hurşid ise aşk temasını işleyerek dönemin sosyal gerçekliğinden ayrılmıştır.

1 yorum:

  1. Dede Korkut Hikayeleri'nin oluştuğu dönem yani 12. 13. ve 14. yüzyıl zihniyetini yazar mısınız ?

    YanıtlaSil